Sejarah Umat Islam - HAMKA
ISBN-13: 978-967-411-742-9

Tarikh Terbit: 7 Mac 2016

Jumlah Muka Surat: 1080


Harga : RM40

 Berminat?

Atau terus Telegram/WhatsApp +60134194298

====
Sejarah Umat Islam - Edisi 2016 adalah buku yang komprehensif dalam menceritakan kisah sejarah Islam.
Buku ini tidak hanya terhad menceritakan tentang sejarah Nabi Muahmmad s.a.w., bahkan meliputi serata dunia,dari zaman kegemilangannya hingga zaman keruntuhannya. Antaranya adalah:
 • TAMADDUN ARAB SEBELUM KEDATANGAN ISLAM
 • DUNIA SEBELUM KEDATANGAN NABI MUHAMMAD S.A.W.
 • PEPERANGAN NABI MUHAMMAD S.A.W.
 • KHALlFAH YANG BEREMPAT (KHULAFA’UR-RASHIDIN) [200]
 • KERAJAAN BANI UMAIYAH (UMAWIYAH)
 • KERAJAAN BANI ABBAS
 • KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DI ANDALUSIA
 • KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DI AFRlKA
 • KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DIMESIR, SYAM, DAN SEMENANJUNG ARAB
 • PERKEMBANGAN AGAMA ISLAM DI IRAN (PARSI), KERAJAAN MONGOL ISLAM, DAN DAULAT SAFAWIYAH
 • PERKEMBANGAN AGAMA ISLAM DI INDIA DAN AFGHANISTAN
 • KERAJAAN TURKI UTHMANIAH
 • PERKEMBANGAN AGAMA ISLAM DI NUSANTARA (ACEH, RIAU, SAMUDRA-PASAI, JAWA, MELAKA, DAN JOHOR)
"..Anda akan lihat perjuangan yang tidak habis-habisnya dan anda akan dapat mengambil kesimpulan,"Telah banyak cubaan menimpa Islam.
Kerapkali dia jatuh! Tetapi dia bangun kembali, dan tegak lagi, dan berjalan lagi! Islam tidak akan mati!"" – HAMKA
"Without history, there will be no future." – anonymous
"Meninjau sejarah hendaklah dengan rasa cinta, seakan-akan kita turut hidup dengan mereka.
Oleh itu, rasa hati dan suka duka kita sekarang, adalah rasa hati dan suka duka yang telah mereka tinggalkan buat selama-lamanya." – HAMKA

ISI KANDUNGAN
Isi Kandungan
Pengantar
Bahagian Pertama
KEADAAN TANAH ARAB
Fasal I: ILMU BUMI [7]
 • Daerah Tanah Arab (7) Pembahagian tanah menurut politik (10) Hasil bumi (11) Perhubungan lalu-lintas (14)
Fasal II: BANGSA [15]
 • Asal-usul (15) Keturunan (16) Percampuran dengan bangsa-bangsa lain (20) Orang Badwi (21) Orang kota (23)
Fasal Ill: TARIKH ARAB SEBELUM ISLAM [29]
 • Penyelidikan zaman baru (29) [ARAB SEBELUM ISLAM]-Arab Purbakala (Baidah) (30) Arab Musta’ribah (Arab Utara) (32) Raja-raja Tubba’ dan Himyar (33) Habsyi menaklukkan Yaman (35) Habsyi menyerang Ka‘bah (36) Kekuasaan Parsi di Yaman (39) [ARAB SELATAN]- Amir-amir di Hirah (41) Amir-amir di Ghassaan (44) Amir-amir di Kindah (46) Beberapa Raja yang lain-[ARAB SEBELUM ISLAM]-Amalik di Iraq (47) Amalik di Mesir (49) [ARAB SELATAN]-Daulat Mu’iniyah (51) Kerajaan Saba’ (52) Kerajaan Himyar (53) [ARAB UTARA]-Kerajaan Hirah (56) Amir-amir Ghassaan (59) Najd dan Hejaz (61) [PENJAJAHAN ASING]- Mesir-Asyur (66) Babil- Parsi-Iskandar (67)
Fasal IV: TAMADDUN ARAB SEBELUM ISLAM [68]
 • [ARAB SELATAN]- Kerajaan dan Umat (70) Kemakmuran (73) Pemiagaan-Agama (74) Bahasa [ARAB UTARA]- Bahasa (76) Pepatah dan petitih (78) Syair (79) Ahli Pidato (80) Agama (81) llmu keturunan (85) Cerita pusaka (dongeng)-Tenung dan ramal (86) llmu bintang-Kepandaian berkuda, memanah (87) Berbagai-bagai adat (88)
Bahagian Kedua
KEADAAN MUHAMMAD
Fasal I: DUNIA SEBELUM MUHAMMAD [90]
 • Kerajaan Rumawi (90) Partai-partai agama (91) Pertentangan bangsa Rumawi dengan Yahudi (93) Parsi (94) Filsafat dan ilmu (96) India-Indonesia (100) Pandangan ahli-ahli tarikh Barat tentang dunia sebelum Muhammad (101) Keadaan di Tanah Arab (104)
Fasal II: MUHAMMAD ANAK ABDULLAH [108]
 • Keturunan (108) Perkawinan Abdullah dengan Aminah-Kelahiran Nabi Muhammad (109) Urusan menyusukan-Di dalam asuhan nenek, paman dan ibunya (110) Masa mudanya (111) Kehidupan sebelum diutus (112) Pergaulan (113) Keberanian menghadapi kesukaran (114) Tidak mementingkan dunia-Menjaga martabat diri (115) Kebaikan pergaulan (116) Caranya memberi petunjuk (117) Keteguhan pendiriannya (118) Kesanggupannya menyelami jiwa sahabatnya (120)
Fasal III: BEBERAPA PEPERANGAN [123]
 • Perang Badar (124) Perang dengan bani Qainuqa‘ (125) Perang Uhud (126) Perang Khandak (Ahzaab) (127) Makkah ditaklukkan (128) Perang Hunain-Islam mulai tersiar ke luar Tanah Arab (131) Perang Tabuk (132) Rasulullah Wafat [PANDANGAN AHLl-AHLl SEJARAH TENTANG KEHIDUPAN NABI MUHAMMAD S.A.W.)-Sedeliout (133) Henri Du Castries (134) Jurji Zaidan (ahli sejarah Kristian) (135) Thomas Carlyle-Henri Masse ‘L’Islam’-Laura Veccia Vaglierie ‘Apologi del’ Islamisme’ (137) Dr. Syibli Syamil (Kristian-Arab)-Barthelemy Saint-Hilaire-Gaudefroy-Demombynes (138) Hanna Dapenbrit-Voltaire-Edward Montet-Sedeliout (139) B. Smith ‘Kehidupan Muhammad’-Goustav le Bon (140)
FasallV: FILSAFAT SERUAN NABI MUHAMMAD S.A.W. [140]
 • Seruannya tentang iktikad (Tauhid) menurut Al-Quran dan Hadis (140) Ibadat (142) Sopan Santun (144) Terhadap masyarakat wanita (148) Perhambaan (156) Mencapai kebahagiaan diri (161) Keyakinan agama (163) Pelajaran politik dan hukum (168) [RIBA]-Penghidupan dan kemakmuran (177)
Bahagian Ketiga
KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM
Fasal l: KHALlFAH YANG BEREMPAT (KHULAFA’UR-RASHIDIN) [200]
 • ABU BAKAR AS-SHIDDIQ: Riwayatnya (200) Jadi Khalifah (201) Pidato Abu Bakar-Tentera Usamah (205) Menaklukkan Parsi (208) Menaklukkan Syam (209) Wafatnya Abu Bakar (210)
 • UMAR BIN AL-KHATTAB: Riwayatnya (210) Peribadinya (211) Peperangan di zamannya (215) Beberapa sebab yang memberanikan bangsa Arab bertempur dan membuka pintu kemenangan (216) Umar Terbunuh (221)
 • USMAN BIN ‘AFFAN: Riwayatnya (225) Terpilih menjadi Khalifah (226) Peperangan di zaman Usman (230) Usman dibunuh orang (231) Kematian Usman (234)
 • ALI BIN ABU THALlB: Riwayatnya (236) Terpilih jadi Khalifah (237) Orang-orang yang diangkat Usman diberhentikan (238) ‘Aisyah. Az-Zubair dan Thalhah (241) Perang siffin (242) Khawarij-Mu‘awiyah sehabis perang Siffin (246) Pembunuhan politik (247) Rahsia kemenangan Mu‘awiyah (248)
Fasal ll: KERAJAAN BANI UMAIYAH (UMAWIYAH) [250]
 • Mu‘awiyah Bin Abu Sufyan (250) Yazid I (253) Mu‘awiyah II Bin Yazid (255) Marwan Bin AI-Hakam -AbduI Malik Bin Marwan (256) AI-Walid bin Abdul Malik (258) Sulaiman bin AbduI Malik (260) Umar bin Abdul Aziz (261) Yazid bin Abdul Malik-Hisyam bin Abdul Malik (262) AI-Walid bin Yazid bin Abdul Malik-Yazid bin AI-Walid bin Abdul Malik (263) Marwan bin Muhammad bin Marwan bin AI-Hakam (264)
Fasal lll: KERAJAAN BANI ABBAS [266]
 • Saranan bani Abbas (266) Abul Abbas As-Saffah-Abu Ja'far AI-Mansur (268) Al-Mahdi (271) Al-Hadi-Harun Ar-Rasyid (272) AI-Amin-Al-Ma’mun (274) Al-Mu‘tasim (277) AI-Watsiq (278) Al-Mutawakkil (279) AI-Muntasir (280) Al-Musta‘in (281) Al-Mu‘taz (282) AI-Muhtadi-Al-Mu‘tamid (283) AI-Mu‘tadhid (284) AI-Muktafi (285) AI-Muqtadir (286) Al-Qahir (287) Ar-Radhi (288) Al-Muttaqi-AI-Mustakfi (289)
Fasal lV: KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DI ANDALUSIA [293]
 • Bani Umaiyah (293) Mulukut-tawa‘if (Raja-raja kecil) (298) Amir-amir bani Umaiyah (302) Khalifah-khalifah bani Umaiyah-Daulat Ziriyah di Granada-Daulat Bani Hamud di Malaga (303) Raja-raja Daniyah-Najibiyah dan Hudiyah di Saracosta-Daulat ‘Amiriyah di Valencia-Daulat bani ‘Abbaad di Ashbiliyah (Sevilla)-DauIat Jahuriyah di Qurthubah (Cordova) (304) Daulat bani Zin-Nun di Thalithalah (Toledo)-Daulat bani Hamud di pulau Khadraa-Daulat Nasiriyah bani AI-Ahmar (Sepanyol) (305)
Fasal V: KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DI AFRlKA [306]
 • Bani Idris (306) Murabitin (307) Kerajaan Muwahhidin (309) Daulat bani Maryan (312) Bani Watas (316) Asyraf Sa‘diyin (317) Asyraf Hasaniyin (318) Bani Zayyan-Bani Aghlab (320) ‘Ubaidiyin (Fatimiyin) (321) Bani Ziri (322) Bani Hafas-Husainiyah (323) Qarah Maneli-Daftar Kerajaan Islam di Maghribi (Afrika Utara)-Bani Idris (Adarisah) (325) Kaum Murabitin-Kaum Muwahhidin-Bani Maryan (326) Asyraf Sa‘diyin (327) Asyraf Hasaniyin- Bani Aghlab-‘Ubaidiyah (Fatimiyah) di Afrika (328) Bani Ziri (Sanhajah) di Tunisia-Bani Hafas di Tunisia-Husainiyah di Tunisia (329) Kara Maneli di Tripoli Barat (330)
Fasal VI: KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DIMESIR, SYAM, SEMENANJUNG ARABIA [330]
 • KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM MESIR: Keturunan Toulon (330) Keturunan Ikhsyidi (332) Keturunan Fatimiyah (‘Ubaidiyah) (333) Keturunan Salahuddin (334) Kerajaan Mamalik Bahriyah (335) Mamalik Jarakisyah (336) Muhammad ‘AIi Pasha (337) Keturunan bani Toulon-Keturunan bani Ikhsyid-Keturunan Fatimiyah (345) Keturunan Salahuddin (bani Ayyub)-Khalifah-khalifah ‘Abbasiyah di Mesir (346)
 • KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DISYAM: Bani Hamdan di Halab (349) Kekuasaan kepala-kepala kabilah (351) Saljuk Atta Bek, Bani Artaq-Keluarga Nuri di Syam (352) Ayyubiyin-[PERANG SALlB]-(354) [KERAJAAN ISLAM DISYAM] -Bani Hamdan-Bani Mirdas di Halab-Bani Saljuk di Syam (367) Atta-Bek Damsyik-Atta-Bek Syam (Ramlah Nuriyah)- Bani Ayyub di Hems-Bani Ayyub di Homat-Bani Ayyub di Damsyik (368)
 • KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DI JAZIRAH ARAB: Hejaz (369) Yaman (370) Kerajaan Yaman sekarang-Bahrein (372) Oman (373) Nejd (385) Muhammad bin Sa‘ud (386) Abdul Aziz bin Muharnmad Sa‘ud (387) Sa‘ud Al-Kabir (390) Abdullah (392) Musyari (393) Turki bin Abdullah (394) Faisal bin Turki (395) Abdullah-Sa‘ud (396) Abdur Rahman-Abdul Aziz bin Abdur Rahman AI-Faisal Al-Sa‘ud (397) Daulat Ja‘fariyah di Shan‘aa-Daulat Najahiyah (399) Ayyubiyin di Yaman (400)
Bahagian Keempat
PERKEMBANGAN AGAMA ISLAM KE NEGERI-NEGERI TIMUR
Fasal I: IRAN (PARSI) [401]
 • Furs. Parsi. Iran (401) Iran dan Islam (403) Sa‘ad bin Abu Waqqash di Qadisiyah (405) Usaha Iran mempertahankan keperibadian bangsanya(407) Daulat Tahiriyah-Daulat Zaidiyah di Tabristan (408) Daulat As-Saffariyah (409) Bani Saman (410) Keluarga Imran bin Syahin-Bani Buaihi (411) Daulat Sabaktakin (412) Keluarga Marwan-Kerajaan ‘Uqailiyah- Saljuk (414) Daulat Urtuqiyah-Ata-Bey (420) Kerajaan Para Syahdi Khawirizmi (421) KerajaanGhauri-Syah di Armenia (422) Hasan bin Sabah (423) Kekuatan bangsa Mongol (424) 
Fasal II: KERAJAAN MONGOL ISLAM DIIRAN [425]
 • Hulagu Khan (425) Abaqa Khan (426) Nikodar Khan (427) Aragon Khan Khaikha Khan (429) Ghazan Khan-Khudha Bandah Khan-Abu Sa’id(430) Timurlane (432) Keturunan-keturunan Timurlane (434)
Fasal lll: DAULAT SAFAWIYAH [435]
 • Pandangan Umum (436) Asal-usul Kerajaan Safawiyah (438) Ismail (439) Tahmasab (441) Ismail II (442) Muhammad Khuda Bandah-Abbas Syah (444) Penyambut-penyambut warisan Abbas (447)
FasallV: NADIR SYAH [449]
 • Afghan menduduki Iran (449) Siasat Nadir Syah (451) Menyerang India (456) Wansan Nadir Syah (461) Karim Khan (462) Warisan Karim Khan (465) Kerajaan Kajariyah-Agha Muhammad Khan (467) Fatah AIi Syah (470) Muhammad Syah (473) Nasiruddin Syah (474) Muzaffaruddin Syah-Muhammad AIi Syah (477) Riza Syah PahIevi (478)
Bahagian Kelima
PERKEMBANGAN AGAMA ISLAM DI INDIA DAN AFGHANISTAN
Fasal I: INDIA [482]
 • Nama India-Hubungan dengan Arab (482) Mahmud Sabaktakin (485) Kerajaan Ghori (489) Mamalik di India (492) KeIuarga Kilji (494) Keluarga Tugluq (495) Serangan Mongol (Timurlane) (496) Kerajaan Dekan dan Pecah-belahnya (498) Akibat perpecahan-Kerajaan Wijayanagar dan Kehancurannya (499) 
Fasal II: KERAJAAN MONGOL DI INDIA [500]
 • Baber (500) Humayun (504) Sultan Akbar Agung (505) Jahangir (513) Syah Jehan (514) Aurangzeb (515)
FasallI: KERAJAAN MONGOL MULAI MENURUN [518]
 • Sultan Muhammad Syah (518) Sultan Alam Syah (519) Bahadur Syah, Sultan yang paling akhir-Pemberontakan India (1857) (520)
Fasal IV: AFGHANISTAN [522]
 • Afghan Dan Iran (522) Ahmad Syah Baba (523) Dust Muhammad Khan (525) Syir AIi dan saudara-saudaranya (526) Amir Abdur Rahman Khan-Habibullah Khan (532) Amanullah Khan (533) Nadir Syah (535) Afghanistan di bawah pimpinan Zahir Syah (539) [DAFTAR NAMA RAJA-RAJA DI SEBELAH TIMUR-Daulat Zaidiyah di Thabristan-Kerajaan Samaniyah (540) Bani Hamdan di Mausil-Bani Buaihi di Iraq-Keluarga Imran bin Syahin-Kerajaan Sabaktakin (541) Kerajaan Marwaniyah-Kerajaan Uqailiyah di Mausil-Saljuk Raya (542) Kerajaan Saljuk Karman-Kerajaan Saljuk diRumawi (543) Kerajaan Saljuk di Iraq-Raja-Raja Khawarismi Syah-Kerajaan Urtuq (544) Daulat Urtuq (Raja-raja Mardin)-Syah-Syah di Armenia-Ata Bey di Mausil (545) Ata Bey di Luristan-Ata Bey di Sanjar-Ata Bey di Jazirah (546) Ata Bey di Azerbaijan-Ata Bey di Persia (Calgariyah)-Kerajaan bani Ayub di Iraq-Daulat Ghoriyah di Afghanistan dan India (547) Daftar nama-nama kerajaan (548)
Bahagian Keenam
DAULAT OSMANIAH
Fasal I: TlMBULNYA DAULAT OSMANIAH [550]
 • Pendahuluan (550) Asal-usul kerajaan Osmaniah (553) Osman I (555) Ourkhan I-Murad I (556) Bayazid (559) Muhammad I-Murad II (563) Sultan Muhammad Al-Fatih (Muhammad II. Penakluk Constantinopel) (576) Rencana penaklukan (578) Constantinopel menjadi ibu kota(588)
FasaI ll: JATUHNYA CONSTANTlNOPEL DAN SEJARAH [589]
 • Bayazid II (590) Salim I (591) Sulaiman I (593) Salim II (602) Murad III (603) Muhammad III (605) Ahmad I-Mustafa I-Osman II (606) Murad IV (608) Ibrahim I (610) Muhammad IV (611) Sulaiman II (613) Ahmad II (614) Mustafa II (615) Ahmad III (616) Mahmud I (618) Osman III (619) Mustafa III (620) Abdul Hamid I (621) Salim III (622) Mustafa IV (628) Mahmud II (629) Abdul Majid I (634)Abdul Aziz (638) Murad V (641) Abdul Hamid II (642) Muhammad V (646) Muhammad VI (649)[PENUTUP](653)
Bahagian Ketujuh
PERKEMBANGAN AGAMA ISLAM DI NUSANTARA
Fasal I: BANGSA INDONESIA PURBAKALA DAN KEPERCAYAANNYA [655]
 • Sebelum Sejarah-Nenek-moyang bangsa Indonesia (655) Bentuk badan (657) Kepercayaan (658) Bahasa lama dan agama (661) Sisanya belum habis (662)
Fasal ll: PENGARUH HINDU DAN BUDHA [662]
 • Kerajaan. Hindu Tua (663) Sriwijaya dan Sambojaya-Langkasuka dan Kataha (664) Tempat-tempat kerajaan lama: Syailendra. Kalinga dan Mataram I-Kediri dan Singasari-Majapahit (665) Darmasyraya. Aditiawarman dan Pangaruyung-Majapahit dan Pasai Samudra-Bekas-bekas zaman lama (666)
Fasal lll: TERSEBARNYA AGAMA ISLAM DINEGERI-NEGERl MELAYU [668
 • Negeri-negeri Melayu dan hubungannya dengan Hindustan dan Arab (668) Di zaman permulaan sekali (670) Catitan dari Tiongkok (671) Langkasuka dari Tanah Arab? (673) Kepercayaan turun temurun (675) Kesimpulan (680) Dari abad ke abad (684) Abad kesepuluh (687) Abad kesebelas-Abad kedua belas (688) Mengapa tak lekas tersiar? (689) Berjalan terus dalam 14 abad (693) Pembagian zaman.(697)
Fasal IV: SAMUDERA-PASAI: KERAJAAN ISLAM YANG PERTAMA [701]
 • Pendahuluan (701) Al-Malikus-Saleh Raja Samudera I (702) AI-Malikuz- Zhahir I (1297-1326) (703) AI-Malikuz-Zhahir II (1326-1348) (704) Zainal Abidin (1350) (705) Berita terakhir tentang Pasai (707) Pengembara dari Pasai (708)
Fasal V: KERAJAAN ISLAM MELAKA [709]
 • Pendahuluan (709) Raja Melayu Hindu Singapura pindah ke Melaka-Permaisura. Raja Kecil Besar, Sultan Muhammad Syah (710) Pembangunan Kerajaan Melayu Islam (711) Perhubungan dengan Tiongkok (718) Sultan Iskandar Syah (1414--1424)-Sultan Muzaffar Syah: Raja Besar Muda (1426- 1459) (721) Sultan Mansur Syah (1459-1477) (724) Putera-putera Sultan Mansur Syah (729) Sultan ‘Ala’uddin Ri’ayat Syah (1477-1488) (730) Sultan Mahmud Syah (1488-1511) Mangkat (1528) (732) Portugis mulai datang ke Melaka (735) Serongan Pertama Portugis (736) Kematian Bendahara (737) Jatuhnya Negeri Melaka (741)
Fasal VI: PERSEDIAAN MENYAMBUT ISLAM DITANAH JAWA [743]
 • Pendahuluan (743) Wali Sembilan (Songo) (744) I. Maulana Malik lbrahim-II. Raden Rahmat (Sunan Ngampel) (745) Ill. Makhdum Ibrahim/Sunan Bonang (746) IV. Masih Ma‘unat (Sunan Drajat)-V. Maulana ‘Ainul Yaqin (Raden Paku, Sunan Giri) (747) VI. Orang Muda Muhammad Sa’id (Joko Said. Sunan Kali Jaga) (748) VII. Syeikh Ja’far Sadiq (Sunan Kudus)-VIII. Sunan Murio -IX. Fatahillah (Sunan Gunung Jati) (749) Syeikh Siti Jenar dan wali-wali yang lain-lain (750)
Fasal VII: ABAD KEENAM BELAS: KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DIJAWA [752]
 • [1] GIRl: Persediaan-Giri, pemerintahan ulama (752) [2]DEMAK: Raden Fatah (Pangeran Jinbun 1518) (754) Pangeran Sebrang Lor (Sultan Demak II 1518-1521) (761) Sultan Terenggono (Sultan Demak III 1521- 1546) (762) Kemelut politik di Demak (766) [3]PAJANG: Adiwijoyo (768) [4]MATARAM: Ki Gede Pamanahan, nenek moyang Raja-raja Mataram (wafat 1575) (770) Senopati Pembangunan Mataram Islam (1586-1601) (772) [5]BANTAM DAN CIREBON Fatahillah (mangkat 1570) (774) Hasanuddin Sultan Banten I (1552-1570) (778)

Related product you might see:

Share this product :

+ comments + 1 comments

17 November 2016 12:19 PG

Sejarah Umat islam jilid V tiada?

Catat Ulasan


  Random posts widget
 
Support : ibnuDDin™ | Muhammad Iqbal | ibnuDDin's Book Shop | iCom™ Store
Copyright © 2014. El-Kitab Shop | Beli Buku Online - All Rights Reserved
Template Modified by ibnuDDin™ | Muhammad Iqbal Published by El-Kitab Shop
Proudly powered by Lillahi Ta'ala